parkreglement

Parkreglement van de Pastorietuin St Anna Roosbeek

Artikel 1
Het reglement waarvan de bepalingen hierna volgen, geldt voor de bezoekers, individueel of in groep- of schoolverband, in de pastorietuin van Roosbeek.

Artikel 2
De toegang tot het park is enkel toegelaten langs de poort op het dorpsplein. Het is verboden het park op een andere wijze dan via de daartoe bestemde toegang te betreden. Fietsen en gemotoriseerde  vervoermiddelen zijn niet toegelaten. Uitzondering wordt gemaakt voor aannemers en werklieden die onderhoudswerken in het park dienen uit te voeren.

Artikel 3
Het park is in beginsel open vanaf  9 uur tot ongeveer 18 u. Het is verboden binnen het park te vertoeven tijdens de sluitingsuren. Het is ten alle tijde verboden in het park te kamperen. Het park zal enkel bij uitzondering op bepaalde dagen gesloten zijn voor het publiek.

Artikel 4
Het is verboden zich buiten de wandelpaden te begeven, behalve in de boomgaard. Elkeen dient bijzonder voorzichtig te zijn teneinde bomen, planten en andere gewassen niet te beschadigen. Het is eveneens verboden zich in de poel en de beek te begeven. Ook de serre is niet voor het publiek toegankelijk.

Artikel 5
Het is verboden de doorgang op de paden te belemmeren of andere bezoekers op welke wijze ook te hinderen. Gedraag je in het bijzonder hoffelijk tegenover andersvaliden en rolstoelgebruikers.

Artikel 6
Het is verboden eender welk huisdier op het domein te laten ronddwalen. Honden moeten steeds aan de lijn (max. 1,5 m) gehouden worden. In voorkomend geval zijn de eigenaars, bezitters of bewakers van de dieren ertoe gehouden de uitwerpselen van hun dieren te verwijderen en in de composthoek te deponeren.

Artikel 7
Alle papier of afval dient in de daartoe aangebrachte grijze vuilnisbak, die zich in de bloementuin tegen de schuur bevindt, gedropt te worden. Huisvuil mag onder geen enkel voorwendsel in de tuin gestort worden.

Artikel 8
Picknicken en spelen is slechts toegelaten in de boomgaard indien dit niet hinderlijk is voor het publiek (o.a. lawaaihinder). Alle voedsel- en verpakkingsresten dienen volledig opgeruimd te worden.

Artikel 9
De wetten op het natuurbehoud zijn ook in dit park van toepassing. Planten of delen ervan mogen niet geplukt of meegenomen worden. Uitzondering hierop zijn de bijzondere afspraken met de Vrije Basisschool die voorzien zijn in het beheerplan.

Artikel 10
Verenigingen die een activiteit geheel of gedeeltelijk in de tuin willen laten doorgaan, moeten dit minstens een maand vooraf aanvragen aan de parkbeheerder. De parkbeheerder zal slechts een toelating verlenen als de geplande activiteit de draagkracht van het park niet overstijgt.

Artikel 11
De parkbeheerder wordt aangesteld in gezamenlijk overleg door de Kerkraad en het Gemeentebestuur. Als de parkbeheerder een overtreding van onderhavig reglement vaststelt, kan hij de plaatselijke politie verwittigen met het oog op het opstellen van proces-verbaal.

Besluit
Dit reglement heeft enkel tot doel het parkbezoek voor elkeen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en het park met zo weinig mogelijk financiële en fysieke inspanningen in zijn natuurlijke toestand te bewaren.