10 jaar pastorietuin

Algemene flyer

Programma

Flyer fotowedstrijd en fototentoonstelling

Reglement fotowedstrijd

Artikel 1
De kerkfabriek Sint-Anna Roosbeek, Lubbeeksestraat 13, 3370 ROOSBEEK, gemeente Boutersem, hierna organisator genoemd, organiseert in 2018 de fotowedstrijd en fototentoonstelling met als thema "ROOSBEEK"

Artikel 2
Iedereen kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd, zowel inwoners als niet-inwoners. Elke deelnemer kan hoogstens 5 foto‘s indienen. Uit deze inzendingen zal een vakkundige jury een selectie maken naar kwaliteit en diversiteit en de tentoonstelling samenstellen. De tentoonstelling van de geselecteerde foto's vindt plaats in de Sint-Annakerk van Roosbeek op zaterdag 26 mei van 15:00 tot 19:00 uur en zondag 27 mei 2018 van 10:00 tot 18:00 uur. De organisator behoudt zich het recht voor de ingeleverde reeks in te korten naargelang de praktische noodzaak van de opbouw van de tentoonstelling en dit naar eigen inzicht.

Artikel 3
Elke ingediende foto moet voldoen aan volgende voorwaarden: - De foto heeft als thema "Roosbeek ". De gebouwen: privé en openbaar - het landschap – de kerk – de pastorietuin. De inwoners: jong en oud, in hun dagelijkse bezigheden - in hun beroep of vrijetijdsbesteding, een portret, binnenhuis of buitenhuis. Bij dichtbijopnamen moet duidelijk zijn dat de opname in Roosbeek gemaakt is. - De foto is genomen op het grondgebied van de deelgemeente Roosbeek. - De deelnemer zal uitsluitend foto‘s inleveren waarvan hij/zij alle rechten bezit en waarop derden geen rechten kunnen laten gelden. - De kunstenaar vrijwaart de organisator voor elke aanspraak van derden in dit verband. - De volgende foto‘s zijn uitgesloten van deelname: foto‘s waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc.); Beledigende, discriminerende, aanstootgevende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto‘s. De organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van juridische, veiligheidsoverwegingen of overmacht, een wedstrijdproduct annuleren, verwijderen of wijzigen.

Artikel 4
Deelname gebeurt door het verzenden van een digitale versie van de foto/foto‘s. Uw foto´s moeten als een jpg-bestand ten laatste 30 april 2018 ingestuurd worden via e-mail of wetransfer naar piet.vranckx@telenet.be in de volledige resolutie van uw opname (dus zeker niet verkleinen). Vermeld uw naam, adres en geboortedatum. De benaming van uw bestand moet uw eigen naam zijn – eerst uw achternaam en dan uw voornaam gevolgd door een volgnummer van 1 tot 5. Bv. "janssens_jan1.jpg " of "peeters_petra4.jpg " Wie analoog – op film dus – fotografeert en de negatieven niet scant om dan digitaal te printen kan foto‘s van 13 x 18 cm minimum tot maximaal 30 x 40 cm inleveren. De deelnemer moet dan wel in de mogelijkheid zijn het negatief na eventuele selectie voor vergroting aan te bieden. Gelieve Raoul Vandersmissen, Valkenberg 34, 3370 Roosbeek (tel.: 016/73 43 83), secretaris van de Kerkfabriek Roosbeek, te contacteren voor het inleveren van de foto‘s en eventueel de negatieven.

Artikel 5
Alle geselecteerde foto‘s voor de tentoonstelling worden door de organisator afgedrukt en op karton geplakt en na de tentoonstelling gratis aangeboden aan de deelnemers. Afhalen van de foto‘s op zondag 27 mei van 18:30 tot 19:00 uur. Uit de ingezonden foto‘s worden de beste foto‘s door een vakkundige jury in twee categorieën geselecteerd, waarbij de beste twee in elke categorie een prijs krijgen. Per deelnemer wordt slechts 1 prijs toegekend. Categorie 1: Volwassenen (15 jaar en meer) 1e prijs: 50 euro 2de prijs: 25 euro Categorie 2: Jongeren (min-vijftienjarigen) 1e prijs: 30 euro 2de prijs: 15 euro De min-vijftienjarigen mogen ten vroegste op 26 mei 2003 geboren zijn.

Artikel 6
De organisator heeft het recht de ingezonden foto‘s voor eigen gebruik aan te wenden.

Artikel 7
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het reglement en de beslissing van de jury. Er is geen betwisting mogelijk. Er wordt generlei correspondentie gevoerd betreffende het reglement en de uitvoering er van. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit. De deelnemer zal de organisator vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover. Indien er een persoon of enkele personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen heeft om hen te portretteren. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een klacht komende van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het deelnemende werk. In dergelijke gevallen zal de deelnemer elke verantwoordelijkheid onttrekken aan de organisator.

Artikel 8
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisator behandeld en beslecht worden. Deze beslissingen kunnen niet door de deelnemer betwist worden. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien omstandigheden dit vereisen en dit zonder vergoeding.

Artikel 9
Foto‘s ingezonden door personeelsleden of medewerkers van de organisator en hun naaste gezinsleden worden wel opgenomen in de rangschikking maar komen niet in aanmerking voor het toekennen van een prijs. Indien één van hun foto‘s recht geeft op een prijs wordt deze doorgeschoven naar volgende foto in de rangschikking.

Foto‘s over het weekend

Fototentoonstelling in de St-Annakerk

Fototentoonstelling in de St-Annakerk

De siersmeden smeden het ijzer als het heet is.

Fototentoonstelling in de St-Annakerk

Spijkers kloppen

Hoefijzerwerpen

Toespraak van de Burgemeester

Burgemeester Sarah Boon onthult de houtsculptuur

Daar is de Kerkuil

Houtsnijkunstenaar Robin Kay en voorzitter Daniël Vandenhoeck zagen dat het goed was.